Ngô Thị Hoa Ban Giám Hiệu Hiệu Trưởng
Phạm Thị Ngọ Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng
Đinh Văn Mong Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng